What to see

ศาลเจ้าเอโนะชิมะ

  • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • มุมถ่ายรูปสวย

ศาลเจ้าเอโนะชิมะได้รับการก่อสร้างตัวศาลในถ้ำหินด้วยพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระจักรพรรดิคินเมย์ในปีค.ศ. 552 ปัจจุบันมีการเรียกรวม 3 ศาลซึ่งได้แก่ ศาลเฮทสึมิยะ, ศาลนากาทสึมิยะ, ศาลโอคุทสึมิยะว่า ศาลเจ้าเอโนะชิมะ จนกลายเป็นศาลเจ้าเอโนะชิมะด้วยการเผยแผ่ของพุทธศาสนาและลัทธิชินโตในสมัยเมจิ

ประตูโทริอิทองสัมฤทธิ์

เมื่อข้ามสะพานเอโนะชิมะเบ็นเท็มบาชิก็จะพบกับประตูโทริอิทองสัมฤทธิ์ในทันที เดิมทีประตูนี้สร้างด้วยไม้ แต่ในปี 1821 ถูกสร้างใหม่ด้วยทองสัมฤทธิ์ โดยชื่อของผู้ที่มาทำบุญจะถูกสลักเอาไว้บนนั้น ประตูนี้ได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำเมืองฟุจิซาวะ

ประตูโทริอิทองสัมฤทธิ์

ถนนเบ็งไซเท็งนากามิเสะ

ตั้งแต่ประตูโทริอินี้ไปจนถึงประตูโทริอิสีแดงที่หน้าประตูซุยอิงมงจะเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก, เรียวกังจนถึงหน้าประตูศาลเจ้าเอโนะชิมะ ผู้คนเรียกที่นี่ว่าถนนเบ็งไซเท็งนากามิเสะ

ถนนเบ็งไซเท็งนากามิเสะ

ประตูเทพเจ้าแห่งศาลเจ้าเอโนะชิมะ

ถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบวังมังกรและถูกเรียกขานว่า “ประตูซุยอิงมง”

ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยือนสักการะศาลเจ้าด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์

ประตูเทพเจ้าแห่งศาลเจ้าเอโนะชิมะ

เบ็งไซเท็ง คือ
ศาลเจ้าเอโนะชิมะซึ่งอยู่ในเอโนะชิมะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามเบ็งไซเท็งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นร่วมกับมิยาจิมะแห่ง จ.ฮิโรชิมะ, จิคุบุชิมะแห่ง จ.ชิกะ

ญี่ปุ่นเริ่มนับถือเทพีเบ็งไซเท็งมาตั้งแต่ยุคนารา

หอโฮอันเด็ง

หอโฮอันเด็งที่ประดิษฐานอยู่ข้างพระบรมมหาราชวังมีต้นแบบมาจากหอยูเมะโดโนะของวัดโฮริวจิใน จ.นาระ จากนั้นจึงมีการเพิ่มเทพีเบ็งไซเท็งปางแปดหัตถ์ที่มีการเล่าขานกันว่าโชกุนมินาโมโตะ โยริโทโมะให้การสักการะในช่วงปีจูเช (ปี 1182) และเทพีเบ็งไซเท็งปางดีดพิณซึ่งได้รับการนับถือในยุคเอโดะ

*การบูรณะซ่อมแซมได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม

หอโฮอันเด็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาเข้าชม : 08:30-16:30 น.

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ 150 เยน 
นักเรียนมัธยม : 100 เยน 
เด็ก : 50 เยน

เทพีเบ็งไซเท็งปางดีดพิณ

รูปปั้นปางร่างเปลือยหรือที่นิยมเรียกกันว่า "เบ็งไซเท็งปางร่างเปลือย"

เป็นรูปปั้นที่แสดงสัญลักษณ์ของเพศหญิง คาดกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางของยุคคามาคุระ

โดยรูปปั้นเปลือยเป็นเทคนิคประติมากรรมที่โดดเด่นของ

คามาคุระนั่นเอง

ทั้งนี้ยังรู้จักกันดีในฐานะเทพแห่งอักษรศาสตร์ นาฏกรรม และดนตรี

เทพีเบ็งไซเท็งปางดีดพิณ

เทพีเบ็งไซเท็งปางแปดหัตถ์

(รูปปั้นเทพีเบ็งไซเท็งหลากสีทำจากไม้)

บริเวณพระเศียรมีเทพอุงาจินสถิต พระหัตถ์ทั้งแปดถือธนู, ลูกศร, ดาบ, แก้วหยดน้ำ, จักร, หอก, ตรีศูล, กุญแจ ซึ่งเทพีเบ็งไซเท็ง

ปางแปดหัตถ์ถือเป็นประเภทเก่าแก่ที่สุด

เป็นหนึ่งใน “เทพแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด” และรู้จักกันดีในฐานะ

เทพีแห่งสงคราม

เทพีเบ็งไซเท็งปางแปดหัตถ์

ตราประจำศาลเจ้าเอโนะชิมะมีการอ้างอิงตำนาน
“ตุลสามส่วน” ซึ่งแสดงถึง “ตุลสามส่วนในวงคลื่น”
อิงจากบันทึก “ไทเฮกิ” ในตอนที่ขุนพลโฮโจว โทคิมาสะซึ่งปกครองรัฐบาลทหารคามาคุระในปีเคงคิวที่สาม (ปี 1190) มา*สักการะถ้ำแห่งเอโนะชิมะ (ปัจจุบันคือถ้ำอิวายะ) เพื่อขอให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ก็ปรากฏเทพีเบ็งไซเท็งขึ้นในคืนครบกำหนดขอพร เทพีเบ็งไซเท็งให้สัญญาว่าจะทำให้พรที่โทคิมาสะขอเป็นความจริงก่อนจะกลายร่างเป็นงูยักษ์และหายตัวไปในท้องทะเล เหลือทิ้งไว้เพียงตุลสามส่วน โทคิมาสะจึงใช้มันเป็นตราประจำตระกูล

*การสักการะขอพรกับศาลเจ้าหรือวัดเพื่อขอพรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Access

Take photos and post them on Instagram!
Please share photos of your trip to Fujisawa.
Just post your photos on Instagram using the hashtag#EnoshimaMemories,
and your photos will appear on our homepage!