What to see

วัดริวโคจิ

  • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • มุมถ่ายรูปสวย

วัดที่สร้างขึ้นในบริเวณซากลานประหารทาซึคุจิ เขตคาตาเสะของเมืองฟุจิซาวะ จ.คานางาวะ เจดีย์ห้าชั้นสร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิมหนึ่งเดียวในจังหวัดและโบสถ์ขนาดมโหฬารได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยสิ่งก่อสร้างประจำคานางาวะ

ช่วงเช้าเวลาประมาณตีสองของวันที่ 13 กันยายน 1271 *นักบวชนิจิเร็นซึ่งถูกคุมขังอยู่ในรัฐบาลทหารจากการหมิ่นประมาทนโยบายของรัฐบาลทหารคามาคุระ ถูกตัดสินประหารชีวิตที่ลานประหารทาซึโนะคุจิแห่งนี้ ทว่า ในทันทีที่จะประหารชีวิต ได้บังเกิดแสงเจิดจ้าเรืองรองประหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงมาจากเกาะเอโนะชิมะ เล่าขานกันว่าเหล่าเพชฌฆาตเกิดวิงเวียนจนไม่สามารถทำการประหารชีวิตได้ จึงเป็นอันยกเลิกการประหารชีวิตนักบวชนิจิเร็นในลานประหาร ทาซึโนะคุจิและกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความเคารพยกย่อง นับแต่นั้นมา เรื่องที่เกิดขึ้นได้ถูกเรียกขานว่า “ผลกรรมทาซึโนะคุจิ” ภายหลังจากที่นักบวชนิจิเร็น (1222 - 1282) มรณภาพ (เสียชีวิต) เหล่าลูกศิษย์ของนักบวชนิจิเร็นจึงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็น “เครื่องหมายวิญญาณแห่งผลกรรมทาซึโนะคุจิ”ในปี 1337และมีการประดิษฐานรูปปั้นนักบวชนิจิเร็นและ*หินหนังสัตว์บนฐานตัดคอ ซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดวัดริวโคจิ บนเขาจัคโค ที่นี่ยังมีโบสถ์ขนาดใหญ่และเจดีย์ห้าชั้นสร้างด้วยไม้รูปแบบดั้งเดิมหนึ่งเดียวในจังหวัดซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยสิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดคานางาวะอีกด้วย

*ลานประหารทาซึโนะคุจิในตอนนั้นเป็นลานประหารสำหรับตัดคอนักโทษทั้งหมด
*นักบวชนิจิเร็นเป็นพระภิกษุสงฆ์ของศาสนาพุทธในยุคคามาคุระ
เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนิจิเร็นซึ่งนับเป็นหนึ่งในศาสนาพุทธยุคคามาคุระ (ลัทธิฮกเกะ)
*การปูหนังสัตว์ลงบนหินรองนั่ง

Access

Take photos and post them on Instagram!
Please share photos of your trip to Fujisawa.
Just post your photos on Instagram using the hashtag#EnoshimaMemories,
and your photos will appear on our homepage!